Generalforsamling 2021 - Oasehøjskolen 

 

 

Kære medlem af skolekredsen 

 

Du inviteres hermed til generalforsamling på Oasehøjskolen. 

Mødet finder sted lørdag d. 17. april 2021 kl. 15.30-16.30. Grundet de aktuelt gældende restriktioner i forbindelse med Covid-19 har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen online. Link til mødet fremsendes sammen med bilag senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Tilmelding sker til forstander Jakob Swartz på forstander@oasehojskolen.dk senest mandag d. 12. april 2021. 

 

Dagsorden, under henvisning til skolens vedtægt §7 er som følger: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

3. Forstanderens beretning til orientering. 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

8. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 9. april til bestyrelsesformanden på formand@oasehojskolen.dk 

 

På vegne af Oasehøjskolen 

Michael Sjælland

Bestyrelsesformand

 

Jakob Swartz 

Forstander